image
การปลูกผักในภาชนะ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 825 ครั้ง

ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกได้แก่ ภาชนะ และเครื่องมือที่ใช้ในการปลูก วิธีการปลูกผักในภาชนะมี 2 แบบ คือ ปลูกแบบชำกิ่งหรือต้นอ่อน และแบบเพาะเมล็ด ขั้นตอนในการปลูก และการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักclient