image
นาฏศิลป์สากล (บัลเลต์) ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 818 ครั้ง

พื้นฐานการเคลื่อนไหวการเรียนบัลเลย์ เน้นการจัดท่าทางของนิ้วมือ และวงแขน ร่วมกับการฝึกทรงตัว โดยใช้เทคนิค คำสั่งย่อยืดตัวเลียนแบบความสูงของสัตว์ที่กำหนด เพิ่มความสนุกสนานในการฝึกควบคุมร่างกายclient