image
เกมปริศนาคำทายบทร้อยกรอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 487 ครั้ง

เกมปริศนา คำทาย บทร้อยกรอง การใช้ไหวพริบปฏิภาณ การแก้ปัญหา ทบทวนความรู้ เรื่องบทร้อยกรอง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client