image
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 919 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองกับต้นพืชในเรื่องแสงแดด และน้ำจากอาทิตย์ที่แล้ว โดยสังเกตผลการเจริญเติบโตของพืชว่าแตกต่งกันอย่างไร แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองclient