image
รู้จักไม้ดอกไม้ประดับ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 953 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างไม้ดอก ไม้ประดับที่นักเรียนรู้จัก ครูแจกบัตรคำชื่อพันธุ์ไม้ แล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็น ไม้ดอกหรือไม้ประดับ ครูให้นักเรียนบอกความหมายของไม้ดอก และไม้ประดับ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client