image
สอนสื่อสำหรับลูกรัก ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 891 ครั้ง

การใช้สื่อของจริงใกล้ตัวที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก ประกอบการสอนเรื่องสี รูปทรง ทักษะการช่วยเหลือตนเองผ่านเกม ช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ช่วยให้เด็กจดจำและการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมclient