image
การอุ้มน้ำของดิน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ดู 1991 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการอุ้มน้ำของดิน โดยครูแจกอุปกรณ์และดิน 3 ชนิดให้แต่ละกลุ่มทำการทดลอง แล้วสังเกตุผลประมาณหยดน้ำ และบันทึกผลที่ได้จากการทดลองclient