image
ทักทายภาษาอาเซียน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 702 ครั้ง

กิจกรรม "ทักทายภาษาอาเซียน" ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม และเพลง ฝึกทักษะการสื่อสาร จากคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน สามารถนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ได้จริงclient