image
อักษรย่อ ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 393 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรย่อที่เคยใช้ ครูอธิบายความหมายของอักษรย่อและหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อclient