image
อักษรย่อ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 987 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรย่อที่เคยใช้ ครูอธิบายความหมายของอักษรย่อและหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อclient