image
Happy Birthday ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 834 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบ่งกลุ่มให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบ

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client