image
เตรียมตัวอย่างไรไปไหนไปกัน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 916 ครั้ง

ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต การวางแผน จากการสร้างสถานการณ์ให้กับเด็กได้ลงมือฏิบัติด้วยตนเอง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client