image
เตรียมตัวอย่างไรไปไหนไปกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 330 ครั้ง

ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต การวางแผน จากการสร้างสถานการณ์ให้กับเด็กได้ลงมือฏิบัติด้วยตนเอง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client