image
ทิศทางของเส้นและสี ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ศิลปะดู 882 ครั้ง

เรียนรู้เส้นแบบต่างๆ และ ทำกิจกรรมพับกระดาษเป็นรอยแบ่งพื้นที่ เพื่อขีดเส้นตกแต่งเพิ่มเติม และระบายสีต่างๆลงตามช่อง ให้เกิดเป็นภาพ ศิลปะ ที่น่าสนใจclient