image
การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอู ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 1017 ครั้ง

ครูออกเสียงสระอู แล้วให้นักเรียนดูและออกเสียงตาม ครูสรุปสระอู เป็นสระเสียงยาว และจะอยู่ใต้พยัญชนะ ครูให้นักเรียนออกมาเขียนสระอูใต้พยัญชนะและให้นักเรียนออกเสียงตามคำอ่าน แล้วครูให้นักเรียนร้องเพลงสระอู และเต้นตามclient