image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 2/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 1286 ครั้ง

ครูทบทวนอาหาร 6 ประเภท ซึ่งอาหารทั้ง 6 ประเภทแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อาหารให้พลังงาน และอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ครูแจกใบงาน เพื่อให้นักเรียนทำการทดสอบ แป้ง และโปรตีนในอาหาร ก่อนทำการทดลอง ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งสมมติฐาน ใช้ทักษะอะไรบ้าง และกำหนดตัวแปร ครูอธิบายอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลอง และวิธีการทดลอง แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลอง และสรุปผลการทดลอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client