image
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 1411 ครั้ง

การสอน จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ทบทวน โดยให้นักเรียนทำใบงานเขียนจำนวนเลขหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย พร้อมทั้งเขียนตัวหนังสือกำกับclient