image
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้นและถูพื้น ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 412 ครั้ง

ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์กวาดพื้น และถูพื้น ตลอดจนการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อใช้เสร็จแล้ว (ต่อ)client