image
ประเภทของเครื่องดนตรี ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 775 ครั้ง

เรียนรู้ ลักษณะเครื่องดนตรีไทยแบบต่างๆ จากภาพตัวอย่าง ฝึกฟัง เสียงที่เกิดขึ้นของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่ละชนิด และฝึก การแยกแยะ เครื่อง ดีด/ สี/ ตี/เป่าclient