image
การผันเสียงวรรณยุกต์ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 1964 ครั้ง

ครูทบทวนองค์ประกอบของคำ ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งมีเสียงเสมอ วรรณยุกต์จะทำให้คำมีความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับการผันเสียงก่อนที่จะผันเสียงจะต้องรู้ว่าพยัญชนะเป็นอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ำ เพราะพยัญชนะแต่ละหมู่จะผันเสียงต่างกันโดยอักษรกลางผันได้ 5 เสียง อักษรสูงผันได้ 3 เสียง อักษรต่ำและอักษรสูงช่วยเรื่องการผันเสียงให้ครบ 5 เสียงclient