image
ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 694 ครั้ง

การสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย ด้วยการจัดกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง จะทำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดี และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client