image
เรขาคณิต เรื่องมุม ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 437 ครั้ง

การสอน เรขาคณิต เรื่องมุม โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ เรื่องมุม และบอกชื่อมุม สัญลักษณ์ และบอกชนิดของมุม

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client