image
Comparative and Superlative Adjectives ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 80 ครั้ง

ครูทบทวนการใช้ Comparative Adjectives และ Superlative Adjectives และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนclient