image
Comparative and Superlative Adjectives ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 848 ครั้ง

ครูทบทวนการใช้ Comparative Adjectives และ Superlative Adjectives และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client