image
ระบบกล้ามเนื้อ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 386 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทุกคนทำแผนผังความคิด (Mind Map) เรื่องร่างกายของเรา แสดงความสำคัญของกล้ามเนื้อ แล้วออกมานำเสนอ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client