image
การสอนพรีเบลล์ให้คนตาบอด ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/ เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นดู 1320 ครั้ง

พรีเบรลล์คือการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนอักษรเบรลล์ อักษรเบรลล์ประกอบด้วย 6 จุดclient