image
การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 925 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนสรุปชนิดของผ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติและผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ จากนั้นครูให้นักเรียนยกตัวอย่างผ้าแต่ละชนิดและบอกคุณสมบัติว่าแตกต่างกันอย่างไร

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client