image
การดูแลรักษาเสื้อผ้า ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 1908 ครั้ง

ครูให้นักเรียนสรุปข้อดี-ข้อเสียของการซักผ้าด้วยมือและการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปขั้นตอนของวิธีการซักผ้า พร้อมตอบคำถามในใบงาน

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client