image
The Skyscraper Moneybox ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 502 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพจากแบบฝึกหัด และตอบคำถามจากภาพclient