image
The Skyscraper Moneybox ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 1027 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพจากแบบฝึกหัด และตอบคำถามจากภาพclient