image
การใช้ประสาทสัมผัสทางการฟัง ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 888 ครั้ง

การฝึกการแยกแยะเสียงต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เด็กเรียนรู้ มีเสียง ไม่มีเสียง เสียงอะไร เสียงใคร เสียงดังเสียงค่อย เสียงที่ใกล้ตัว เพื่อเด็กเข้าใจได้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ทำให้คาดเดาได้ว่าอยู่กับใครที่ไหน

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client