image
คำคล้องจอง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 1427 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำคล้องจอง และสรุปว่าคำคล้องจองจะมีสิ่งที่เหมือนกัน 2 อย่าง คือ เสียงตัวสะกดและสระเหมือนกัน ความสำคัญของคำคล้องจองช่วยในเรื่องความไพเราะและความจำ ครูให้นักเรียนจับคู่ทำกิจกรรมโดยครูแจกบัตรคำแล้วให้นักเรียนช่วยกันเรียงข้อความให้เป็นคำคล้องจองครูสรุปคำคล้องจอง จะมีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปถึงสามหรือสี่พยางค์ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำคล้องจองที่มีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปและครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคำคล้องจองclient