image
เพลงพื้นเมือง Children Polka
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 618 ครั้ง

กิจกรรมเพลงพื้นเมือง Children polka จุดเด่นของกิจกรรม คือ ทำให้มุมมองของกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดclient