image
จังหวัดในภาคเหนือ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 956 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงาน โดยให้นักเรียนอ่านคำขวัญของแต่ละจังหวัดแล้วตอบคำถามว่าเป็นจังหวัดอะไร แล้วเลือกคำขวัญที่นักเรียนชอบ 1 คำขวัญ วาดภาพประกอบพร้อมให้เหตุผลว่าชอบเพราะอะไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client