image
ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 1040 ครั้ง

ครูเน้นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแล้วให้นักเรียนตอบคำถาม จากนั้นครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงาน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client