image
จำนวนที่แตกต่าง ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะคณิตดู 453 ครั้ง

คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กและมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดความเข้าใจก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้client