image
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ดู 392 ครั้ง

รู้และเข้าใจในธรรมชาติของพฤติกรรม สาเหตุการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และการใช้เทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ABA (Applied Behavior Analysis)client