image
รูปร่าง รูปทรง ทัศนธาตุ
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ศิลปะดู 543 ครั้ง

เล่นเกมส์กับกิจกรรม สังเกตรูปทรงต่างๆ จากของใช้ ประจำวัน ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุต่างๆ อันได้ แก่ เส้น สี รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่างclient