image
องค์ประกอบของดิน ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1014 ครั้ง

ครูสรุปสิ่งที่ทุกกลุ่มพบ คือ ซากพืช และซากสัตว์ที่ตายไปแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นดินclient