image
วงจรชีวิตของมนุษย์ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 1130 ครั้ง

ครูทบทวนวงจรชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย แล้วให้นักเรียนทำใบงานclient