image
วงจรชีวิตของมนุษย์
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 436 ครั้ง

ครูทบทวนวงจรชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย แล้วให้นักเรียนทำใบงานclient