image
กฎระเบียบในห้องเรียน ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 355 ครั้ง

เมื่อนักเรียนช่วยกันสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนแล้ว ครูสรุปว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้นclient