image
การเรียงลำดับจำนวน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/คณิตศาสตร์ดู 513 ครั้ง

การใช้เกมเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า หรือน้อยกว่าclient