image
วัฒนธรรมภาคต่างๆของไทย
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 414 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพต่างๆ แล้วตอบว่าเป็นภาพอะไร ครูอธิบายเพิ่มเติม โดยสรุปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 อย่าง ประเพณี การแต่งกาย ภาษา และอาหาร ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปวัฒนธรรมประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client