image
ลักษณะของครอบครัวอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 6397 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูภาพ 2 ภาพ แล้วเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นว่าแตกต่างกันอย่างไร และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าลักษณะครอบครัวอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยควรเป็นอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวอบอุ่น

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client