image
ผ.ผ้าพาเพลิน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 701 ครั้ง

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางดนตรี ตั้งแต่การฟังจังหวะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ (ผ้า) อย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client