image
การใช้ปฎิทินในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 1018 ครั้ง

ครูสอนการใช้ปฏิทินโดยแจกปฏิทินให้นักเรียนทุกคน ครูให้นักเรียนดูปฏิทินเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม แล้วให้นักเรียนสังเกตวันใดเป็นวันหยุด วันหยุดชดเชย และวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือนclient