image
เครื่องหมายวรรคตอน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1168 ครั้ง

ครูใช้บัตรคำแสดงเครื่องหมายวรรคตอนให้นักเรียนตอบเรียกว่าเครื่องหมายอะไร ใช้ในกรณีใด จากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคแล้วให้นักเรียนออกมาเติมเครื่องหมายวรรคตอน ครูสรุปความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client