image
แชร์บอล
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 394 ครั้ง

ครูอธิบาย กฎ กติกา และทักษะที่ใช้ในการเล่นแชร์บอล จากนั้นให้นักเรียนทุกคนอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกปฏิบัติclient