image
วงจรชีวิต ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สุขศึกษาดู 376 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วแยกภาพให้ตรงกับแผ่นป้ายวงจรชีวิต การเกิด แก่ เจ็บ และตายclient