image
จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 427 ครั้ง

จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 3 ครูแนะนำการแยกตัวประกอบ โดยเอาจำนวนมาเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client