image
คำเป็น คำตาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 2297 ครั้ง

ครูทบทวนความหมายคำเป็นคือคำที่มีสระเสียงยาว คำตายคือ คำที่มีสระเสียงสั้น ครูยกตัวอย่างคำแล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายclient