image
การฝึกทักษะการวิ่ง ก้าว กระโดด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 1259 ครั้ง

การเคลื่อนไหวร่างกายมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ ครูให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ และประกอบอุปกรณ์ โดยให้นักเรียน วิ่ง ก้าว แล้วกระโดดตีลูกบอลclient