image
สนุกคิด..ตอบคำถาม ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 732 ครั้ง

กะตุ้นให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ คิดหาคำตอบเกี่ยวกับคำถาม ส่งเสริมให้เด็กมีการคิดแบบมีวิจารณญาณ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client