image
ผักตบชวาและผักกระเฉด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 802 ครั้ง

ครูแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทำการทดลอง “ผักตบชวาและผักกระเฉดอาศัยอยู่ในน้ำได้อย่างไร” ครูอธิบายลักษณะของผักตบชวา และผักกระเฉด ครูให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของผักทั้ง 2 ชนิด โดยใช้แว่นขยายแล้วให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรมclient